Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
PFEIFER & LANGEN MARKETING SP. Z O.O.


I. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe użytkowników Sklepu (dalej łącznie zwani: Użytkownikami) przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Pfeifer & Langen Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, NIP 778-11-18-503, REGON 630704348, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000149431, kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN.
 3. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez użytkownika Internetu danych osobowych.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę drogę elektroniczną lub dokonywanie Zamówień w Sklepie może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkowników danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z usług lub złożenia Zamówienia w Sklepie.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów rejestracji w Sklepie lub dokonania Zamówienia wymagane jest podanie przez Użytkownika przynajmniej następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer NIP (w przypadku Przedsiębiorców), adres skrzynki poczty elektronicznej oraz numer telefonu a w razie dokonywania płatności również wszelkie dane niezbędne do realizacji płatności.
 6. Użytkownikom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych.
 7. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych w celu prawidłowej realizacji zadań Sklepu, w tym celu realizacji Zamówień.
 8. W przypadku rozwiązania przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży, dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).


II. DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM ZAWARTOŚCI SKLEPU

 1. Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Sklep wykorzystuje pliki "cookies". Cookies stanowią niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Sklepu, które są odczytywane przy łączeniu się ze Sklepem z tego urządzenia końcowego. Zasady zostały określone w odrębnym dokumencie – Polityka Plików Cookies.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym dokumencie, przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu internetowego.
 2. Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu oraz jego usług.